تالیانی آریایی نژاد پارسی

یالان تالیان = فرزندان تالیان

هویت ما تالیانی یان :

تالیانی یال 

  به تار نمای  « فرزندان راستین تالیان شهرستان هشتگرد »  خش بیا می ین .

       هویت ما تالیانی یان :

    ما تالیانی یان نژادمان آریایی یه . زبانمان پارسی تالیانی  یَ . ما تالیانی یان ازملّت بزرگ فارسیم ،  ملت بزرگ فارس بسیار بسیار بزرگه و شامل قوم های گونا گونی یه ،  که هم در درون و هم  در بیرون ایران زندگی می نِـن .

الفبای زبان تالیانی :

الفبای زبان تالیانی 23 وا ژ َ  : ا – ب – پ – ت – ج – چ – خ – د – ر – ز – ژ – س – ش – غ – ف – ک – گ – ل – م – ن – و – ه – ی

در دانش زبان شناسی ، زبانی خوبَ که  واژهای الفباش کم باشَ و  واژها ی َ با آوای یکسان نداشته باشَ . در برخی زبان ها مانند زبان تازی (‌عربی ) واژ های َ با آوای یکسان دارَ  مانند : ( ت ، ط ) -  (س ، ث ، ص ) – ( ه ، ح ) – ( ز ، ذ ، ض ، ط ) – ( ا ، ع ) – ( غ ، ق )

و زبانی که واژهای آن زیاد باشَ یادگیریش سختَ مانند زبان چینی که تعداد واژ های الفبای آن بسیار زیا دَ . 

البتَ الفبای زبان فارسی  ( زبان رسمی کشور خوبمان ایران ) دی 24 واژَ  : ا – ب – پ – ت – ج – چ – خ – د – ر – ز – ژ – س – ش – غ – ف – ک – گ – ل – م – ن – و – ه – ی

این 8 تا واژ : ث - ح – ص – ض – ط – ظ – ع – ق    تازی َ و جزِ الفبای زبان فارسی نی یَ .

و همچـِـنین تشدید    ّ   و همزه در سه شکل آن  : أ ؤ ئ  تازی یَ .

بنابراین هر واژه ای که یکی از 8 واژ بالا یا یکی  همزه ها یا  تشدید داشته باشَ  ، یا آن واژه رَ اشتباه بنوشتی ییم یا فارسی نی  و از زبان تازی به  زبانَ فارسی  بیامی یَ .

قوم های فارسی که در ایران زندگی می نِـن ،  اینانن :

ســیـســتـانـیـان آریایی و فارسِــن . ســیـســتـان  سرزمین جهان پهلوان راستین رستم ِ .

بلوچان آریایی و یک قوم فارسِـن  ،  زبان بلوچی یکی از شاخه های زبان فارسیه .

مردم استان هرمز گان ، آریایی  و فارسِــن .

هرمز گانی یان و بوشهری یان  دی «  آب » ر َ  می گن  اِوو .

مردم استان کرمان آریایی و فارسِــن .

مردم استان فارس ، آریایی و فارسِــن . البت َ چن تا دان َ کشکایی دی دَرَ  . َ کشکایی یان بیشتر از نسل مـِغـِـلـِـن  و به زبان فارسی و ترکی گپ می زَ  نِـن .

مردم استان بوشهر ، آریایی و فارسِــن .

مردم کهگیلویه و بویراحمد لِرِن  . ما باید تعصب لِــــران داشته باشیم  چــِـن آریایی و فارسِــن .

مردم خوزستان  « خوزی »  و لـِــر ِ ن  .  خوزی یک گویش فارسی یَ . البته به خاطر نزدیکی با قبیله های تازی (عرب) تازی دی گپ می زنن. ولی نژادشان خوزی و  لـِــرفارس نژاد َ  . 

مردم چهار محال و بختیاری لـِـــرِ ن . لـِــــران آریایی و فارسن . ما باید تعصب لـِــرانَ داشته باشیم چـــِن آریایی و فارسـِــن .

مردم اسپهان (اصفهانی ) آریایی و فارسِــن .

مردم استان یزد ، آریایی و فارسِــن .

مردم استان خراسان پایینی (خراسان جنوبی) آریایی و فارسِــن .

مردم استان خراسان میانی (خراسان رضوی ) آریایی و فارسِــن .

مردم استان خراسان بالایی (خراسان شمالی) آریایی و فارسِــن .

مردم استان سمنان ، آریایی و فارسِــن .

مردم استان کومه ( قم ) آریایی و فارسِــن .

مردم استان مرکزی ، آریایی و فارسِــن .

مردم استان لرستان ، آریایی و فارسِــن .

مردم استان ایلام  ، آریایی و فارسن .

مردم استان کرمان شاه ، آریایی و فارسِــن .

مردم استان همدان  ، آریایی و فارسن .

مردم استان غزوین ( قزوین ) آریایی و فارسِــن .

مردم استان البرز ، آریایی و فارسِـن .

مردم استان تهران ، آریایی و فارسِـن .

مردم استان مازندران ، آریایی و فارسِـن .

مردم استان گلستان ، آریایی و فارسِـن . البته چن تایی ترکمند دی دَرَ  ،  ترکمندان  آریایی نی یَـن .

مردم استان گیلان ، آریایی و فارسِـن :

 رشتی یان یک قوم فارسِـن ، ترکان رشتی یان  مسخره می نـِـن و ترکان چــِن  خِـدِشان بی رگِن ( بی غیرتـِـن )   رشتی یان مسخره می نـِـن و میگـَــن : رشتی یان بی رگـِـن  .  می دانی چی یی بَ ترکان این چرت و پرت ، به قوم با غیرت رشتی می گـَــن ؟ پاسخش اینَ : چون ترکانَ عربان و مِغِلان  بی غیرت کردی یَ  ؛ ترکان ، رشتی یانی بَ جُک در میارن ، تا بیرگی ترکانَ  مردم فراموش کِنِن . ترکان  در چند مرحله به ایران بیامی یَن : 1-  تازیان پس از این که ایرانیان شکست بدان و برسی ین  شمال چین یعنی ترکستان ، ترکانَ به عنوانَ  غلامِ  خودشان ، به ایران بیاردِن . و زمانی که برده‌ی تازیان گِـــردی ین ، تازیان بدون عقد وصیغه‌ جلوی چشمَ پدر خانواده‌ی ترک ،با زن و دختر ترک هم‌بستر می بی ین . چون برده در‌تملک ارباب بَ ؛ آری این گونه بَ  که ترک ، بی رگ ( بی‌غیرت) گِردی . و پس از گذشت زمان،  ترک پی‌بَــبِــرد  هم‌بستر گــِردیی یـَـنَ  تازی با دختر و زن او بی رگی یَ  ( بی غیرتی یَ ) . برای این که ترک ، سنگینی بار بی‌غیرتی شَ  ،  کم کِـــنَ ، بی غیرتی یَ  خـِدِش َ به قوم های دیگر ایرانی مانند شمالی‌ها نسبت می‌دی ی َ . لازم به ذکـــرَ شمال ایران تنها جایی ب َ  که تازیان نتانستن تصرف کنند و شمالی‌ها توسط خِــدِ ایرانی‌ها مسلمان گِــردی یَــن .  ترکِ‌ ‌خر  کور رَ  می‌گو عین‌علی  و  کچل رَ می گو زلف‌علی  2- مِـغِـلان ( مغول ها ) پس از این که ترکانَ  شکست بدان و به ترکان تجاوز کِــردِن ،  مِـغِـلان ترکانَ مزدور خِـدِشان کِــرِدن و در حمله ی مغول ها به ایران ترکان مانند بردگان برای مِـغِـلان می جنگی یـَـن و ناجوان مردانَ ایرانیانَ می کِــشتِـن.

البته بی غیرت گـِردی یـَن ترکان توسط تازیان شدیدتر از بی غیرت گـِردی یـَـن ترک ها توسط مِـغِـلان بی یَ .  چـِـن مِـغِـلان به با پوشش بودن و پاکدامن بودن زن هساس نبی یـَـن و مته به خشخاش نمی‌زی یـَـن  ولی تازیان چـِـن بیماری روانی جنسی داشتـِـن در این مورد بسیار حساس بی یـَـن  یعنی بی غیرت گـِـردی یـَـنَ  ترک ها را بوق و کرنا می‌کِــردِن. همچنین مِـغِـلان مردهای ترکانَ به  مزدوری می گیتـِـن‍ . مردهای ترکَ  به جبهه ی جنگ با ایرانی ها گسیل می کِـردِن و به زنان ترک ها  تجاوز می کِـردِن. به عبارت دیگه ، تازیان با بردگی بیگیتـِـن ترک ها ، بدون عقد وصیغه‌ جلوی چشم پدر خانواده‌ی ترک ، با زن و دختر ترک هم‌بستر می بی یـَـن  و ترک ها را بی رگ می کِـردِن  ولی مِـغِـلان دور  از چشم  مردان ترک ، به زنان و دختران ترک تجاوز می کِـردِن  . یعنی مِـغِـلان ، مرداد ترک را به جبهه ی جنگ دشمنان  می رساندِن و خود مِـغِـلان با زنان و دختران ترک  همبستر می گـِـردی یـَـن .

 

البته آذری ها ، ایرانی و آريايي یَـن . آذری ها اصالت تِــرکی ندارِن و از دیدگاه  نژادی و ژنتیکی بیشتر آریایی و فارسِـــن نه ترک .

خدایا ، ترکان آن قدر نادانـِـن که خـِــدشان ندانستـِـن بی غیرتی ترکان از تازیان  و مغولانَ  و از نبوغ قوم آذری فارس به بی غیرتی  ی ِ   خـِـدشان پی بَــبـِردِن‌ و اکنون فر‌افکنی می نـِـن  و به قوم های ایرانی مانند رشتی ها و لر‌ها و . . .  نسبت می دی یـَـن ، خدایا این توطئه ی ترکانَ خنثی بفرما .

پس هَمَ با هم می گِـیـم :

ترکای خره زبان نفهم ،  تازیان و مغولان شما ها را بی رگ ( بی غیرت ) کردی یــَن  چه بَ به قوم های فارس مانند لر ها ، آذری ها ، پارس ها ، گیلک ها ،ارمنی ها ، کوردها  و . . .  دهن کجی می نین و جـِـک در میارین .

ای ترکای خره زبان نفهم ، شما ترک ها از رویارویی با یک قوم فارس ( یعنی کوردها ) عاجز بماندی یِـن  حال اگر همه ی اقوام فارس یکپارچه گـَـردِن می دانی چه بلایی به سر ترکان می آرن .

روزی می رسَ  که آریایی ها ی ایران : پارس ها ی آریایی ، کردها ی آریایی ، لرها ی آریایی ، گیلک ها ی آریایی ، یزدی ها ی آریایی ، کرمانی ها ی آریایی ،مازندرانی ها ی آریایی ، تهرانی ها ی آریایی ، کرجی ها ی آریایی ، سمنانی ها ی آریایی ، بلوچ ها ی آریایی ، خراسانی ها ی آریایی ، افغان ها ی آریایی ، بوشهری ها ی آریایی ، همدانی ها ی آریایی ، قمی ها ی آریایی ، مازندرانی ها ی آریایی ، قزوینی ها ی آریایی ، ولوندی های آریایی ، پشندی ها ی آریایی ، پارت ها ی آریایی ، اراکی ها ی آریایی ، کرمانشاهی ها ی آریایی ، آذری ها ی آریایی نه ترکان خره سگ شده  ، خوزستانی ها ی آریایی ، هرمزگانی ها ی آریایی ، گرگانی ها ی آریایی ، پشتو ها ی آریایی ، تاجیک ها ی آریایی ، و همه ی آریایی های ایران زمین و جهان یکپارچه می بـِـن  و ترک خر ، ترک بی رگ ، ترک سگ شده رَ  از ایران بیرون می نـِـن . پاینده باد ایران ، زنده باد آریایی ها به ویژه آریایی های مسلمان .

ترک قومی یَ خونخوار ، که با تهاجم به سرزمین های آریایی بیامی یَ ، آریایی ها باید یکپارچه گـَـردِن و ترکانَ   به زاد گاه شان  یعنی به بیابان های آسیای میانه پرت کِـنـِـن .

می دانی چه بَ ترکان بـَـد ِ ن :

چـِـن ترکان ، جوک هایی بی پایه و اساس در جهت بی ناموسی رشتی ها می گـَـن تا بی ناموس بودن ترک ها فراموش گـَـردَ . ( قوم رشتی یعنی شمالی ها ، تنها قومی بی یـَـن که تازیان نتانستـِـن به سرزمین و به ناموس آن ها تجاوز کـِـنِـن و چون ترکان توسط تازیان  ( عرب ها ) بی رگ گـِـردی یـَـن و چون ترکان برده های دست آموز تازیان ( عرب ها ) هستند از لجشان ، به رشتی ها گیر می دهند .  این جوک های ناموسی را پخش می نـِـن تا بی ناموسی گـِـردی یـَـن ترکان توسط تازیان ( عرب ها ) از اذهان عمومی پاک گـَـردَ .

ترک پدر سوختَ می گو :

حال که ما ترک ها بی رگ گـِـردی یـِم ، می خایم دنیا نباشَ .

بِ این ترکان چه قدر بی منطقن .

حال که بفهمی یم که ترکان ، برای قوم های فارس مانند رشتی ها و لر ها  و . . .  جُـک در می آرن پس شما دی تا می تانین ترکانَ مسخره کنین . 

مردم استان آذربایگان باختری آریایی یـَـن . آذری یک قوم فارس َ.

مردم استان آذربایگان خاوری آریایی یـَـن  .

 

 آذری ها  یک قوم فارســِــن  ولی بدبختانه این آذری ها ترکی رَ  یاد گیتی یـَـن  و ترکی دی گپ می زنِــن .

 خیلی ها الان فکر مـی نـِـن آذر بایگانی یان ( آذر بایجانی ها ) تـِـرکِـن  ولی این جور نی . آذر بایگانیان آریایی و ایرانی یَــن ترک نی یـَـن .

هم اکنون ترکان چند تا کانال رادیویی و تلویزیونی ماهواره ای بزی یـَـن  .  و  شبانه روز علیه مسلمان ها و مسیحی ها تبلیغ بَـد می نـِـن  . ترکان می گن چـِـن خداوند از میان ترکان پیامبری نرسایی  یَ  پس ترکان باید بی دین ( لاییک ) گردن  .

ترکان سگ گردی یــَـن د َکه تی یـَـن مسلمانان و مسیحی یانی جان . ترکان علیه فارس های شیعه حرف بَـد می زنن  . می گن فارسان سگ ان . ترکان علیه ارمنی ها حرف بــَد می زنن و میگن خوب کاری کردیم که ارمنیان نسل کــشی کردیم  و هفت میلیون ارمنی رَ بکشت یـَـم .

الان ترکان در کانالهای ترکی مانند گوز تی وی و. . .  علیه یکتا پرستان مانند ارمنی ها ،  فارس ها ، کردها و یونانی ها حرف بـَد می زنـَـن .  یونانیان دی  مانند ما ایرانیان آریایی یَـن  . ارمنی یان دی آریایی یـَـن .  کردها هم آریایی یـَـن .  از همین  روی هـَـســسَ   که  ترکان به  یونانیان ،ارمنیان و کردها  زور می گوو  و آزار و اذیت می نـِـن   . ترکان ِ  تازشگر ،  چه قدر زور گوا َن  .  این ترکان شمال چین د َ  بیامی یـَـن  به  ایران ، ارمنستان ، کردستان (تویله ) و یونان .   و ترکان  ، به این بومیان زور می گـَـن  .  کردان َ  آواره یـَه کوهها کـِـردی یـَـن .  و  شبانه روز روستاها و شهرهای کرد نشین گلوله  باران می نـِـن .

مردم استان زنجان آریایی  و مـِـغــِـلـِــن :

 مردم استان زنجان فارسـِـن  که پس آمدنِ  مـِـغــِـلان  با مغلان آمیخته  گردی یـَـن . مـِـغــِـلان مغلی گپ نمی زنـِـن ، مغلان به زبان فارسی و  ترکی گپ می زنـِـن . خیلی ها فکر می نـِـن زنجانی ها ترکــِــن  ولی  این جور نی ، زنجانی یان ،  فارس و مغـلـِـن  . در نشریه ی امید زنجان یه دانَ ترک خر به زبان فارسی و قرآن توهین کردی یَ . بگتی یه ، زبان فارسی چـِـن   واژه های قرآنی ( تازی )  نیز دارَ  ، زبان فارسی زبان 32 گویش تازی یَ . ب ِ ترکان چه قدر پدر سوخته یـِـن  که به قرآن و فارس توهین می نِــن . برای آگاهی بیشتر به  «  تارنمای آذرگشنسپ  » سر بزنین .

مردم استان کردستان آریایی و  کرد ِ ن  ، زبان کردی نیز مانند زبان های بلوچی ، پشتو ، تاژیکی ( زبان کشور تاجیکستان ) و زبان ســُـغدی  شاخه ای از زبان  فارسی یَ . ما باید کردان َ دوست داشته باشیم . کردان مردمان بومی کشور ترکیه ( ترک درآورد َ ) هستـِـن  ولی ترکان بومی نی یــَـن . ترکان با تازش و تاخت و تاز به ایران و آسیا کوچکذ ( ترکیه )  بیامی یـَـن .  و نام تر ترک درآورده ی ( ترکیه ) را روی سرزمین ایرانی و یونانی دنایی یــَـن . کشور ترکیه چخت 700 سال دی تاریخ ندارَ . سرزمین ترکیه برای ایرانی ها ، کردها ، ارمنی ها و یونانی ها یَ . ایرانی ها ، کردها ، ارمنی ها و یونانی ها آریایی یـَـن . و چند هزار سال َ که در آسیای کوچک ( ترکیه ) زندگی می نــِـن . ولی ترکان 700 سال َ بیامی یــَـن  و زور بگتی یـَـن . و مردمان بومی و آریایی رَ نسل کـُــشی  کردی یــَـن  . ترکان 7 میلیون ارمنی رَ نسل کـــُـشی کردی یــَـن . ترکان شیعه های ترکیه  ر َ در  زمان ا ُسمانی ها ( ترکان عثمانی ) و لاییک ها ی ترک ،   نسل کشی کردی یـَــن . ترکان زمانی که بیامی یـَـن   « ایونی یا  » نام َ ایونیا یعنی  یونان َ عوض کرد ِ ن  و د ِ نان  ترکیه  (ترکیه  = خشکـیه ) .

 آیا برای بشریت ننگ نیست که در سرزمین منطق ( ایونیا = یونان ) قوم بی منطق ترک حاکم شود .

ترکان خونخارن . آریاییان باید یکپارچه گردن  تا ترکانی زیریات َ بزنـِـن .اگر دیر بجم بیم ترکان هم َ حار َ می گیر ِن  و هم َ رَ ترک می نـِــن .

مردم استان اردبیل آریایی و فارسن

ْ

قوم های فارسی که بیرون از ایران زندگی می نن اینانن

قوم های گوناگون تاجیک  که در کشور تاجیکستان زندگی می نِـن ، همه شان فارسـِـن . تاجیکان  خیلی ایران َ  دوست دارن .  و تعصب زیادی به ایران و شاهنامه دارن  . پایتخت کشور تاجیکستان شهر دوشنبه است . واحد پول  تاجیکستان ،‌سامانی ی َ . راستی نام پول ملی بیامَ   ، خوب َ بوگم که  ، در نظر سنجی پول ملی بانک مرکزی ، به  پارسی  و دریک رای بـِدی یـِـن .

برای پول ملی اصلی ( اسکناس )  پارسی  را بـرگــزیــنـیـن . و برای پول ملی فرعی ( سکه )   «  دریک  »  را بـرگــزیــنـیـن .

 

 قوم های گوناگون فارس که در افغانستان زندگی می نـِـن :

مانند پشتوها : پشتوها شاخه ای از نژاد قوم فارس و ایرانی یــَـن .

بربرها : بربرها گر چه از نژاد فارسی نی ین ولی زبانشان فارسی و شیعه ین .

قوم هایی که در ازبکستان زندگی می نـِـن  و فارسی گپ می زنـِـن  .

پارسـیـانی که در کشور هندوستان زندگی می نـِـن :

 هندوها مردمانی  بسیار بسیار خوبـِـن  چـِـن در سده ی 7 میلادی زمانی که تازیان بیامی یــَـن  ایران و ایرانیان َ شکست بدان . ایرانیان َ شکنجه بدنی و روانی می دان .  تازیان می گـتن شما ایرانی ها باید برده ی ما تازیان گردین  ولی ایرانیان زیا بار  نشی یـَــن  .

 و ایرانیان همه جور َ  به  پیکار با تازیان بلند گردی یـــَـن :

 گروهی با شمشیر به جنگ تازیان بشی یـَــن مانند  پاپک خرمدین  و . . . 

گروهی با  نوشتن تاریخ ایرانی مانند فردوسی بزرگ و  .  .  .   .

گروهی با  ترجمان نسک های فارسی به تازی  به جنگ تازیان بشی یـَـن مانند روزبهان و  . . . 

گروهی با  کوچ کردن  به هند به جنگ تازیان بشی یـَـن و هم اکنون پارسیان هند  نام دارند و فرهنگ ایرانی رَ زنده بداشتی یـــن  و مردمانی با فرهنگ و خوب هستند و همیشه از هندی ها به نیکی یاد می نـِــن و هیچگاه نمی آن تاریخ هند رَ  به سود خـِـد شان  یا ایران تغییر بدی یــَـن ( جعل نکردی یــَن ) ولی ترک بی رگ پس از کوچ پارسیان به هند ؛  تازیان ،  ترکان رَ برای برده ی َ خـِـد شان به کشورمان ایران بیاردی یـَـن  و هم اکنون زبان  ترکان دراز َ و می گـَـن ما ترکان  زود تر از شما ایرانی ها در ایران دبی یـِـم . ب ِ چه قدر این ترکان سخنان بی پایه و اساس می زنـِـن و تاریخ َ به سود خــِـدشان می خان تغییر بدی یــَـن .  ولی ترکان کور بخاندیــَن چــِن آریایی ها بیدار گردی یـَـن و این دروغ های ترکان َ برای همه ی ِ جهانیان آشکار می نــِن  ( به امید به خدا ) 

و پارسیانی که در کشورهای دیگر و دیگر سرزمین ها زندگی می نـِـن .

ما افتخار می نیم که ایرانی یالــیـم

پاینده باد ایران

جانم فدای ایران

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۹۰/۰۶/۰۱ساعت 19:3  توسط تالیانی یال  |